gemeenteraadszitting 19 november

Vier moeilijke vragen van Groen

19 November 2019

gemeenteraadszitting 19 november<br><br><b>Vier moeilijke vragen van Groen</b>

Deze keer een uitgebreid verslag van de zitting van de gemeenteraad van november. Naast heel wat gewone beslissingen over vertegenwoordigingen en kleine openbare werken, stonden er ook vier punten van Groen op de agenda!   Kerkfabrieken, plots geen geld meer? De zitting van de raad begon met een aantal agendapunten over de kerkfabrieken. De meerderheid besliste om het totale werkingsbudget van de 5 kerkfabrieken (dit is het bestuur van de parochie dat instaat voor de werking en het onderhoud van de parochiekerk) van Herk-de-Stad te beperken tot 130 000 euro en dit te verdelen over de vijf parochies. Een redelijk bedrag. Eigenaardig is dat dit gebeurde na overleg, maar zonder akkoord van de kerkfabrieken. Erger is dat men ook alle investeringskredieten schrapt. Blijkbaar doet men dat omdat het schepencollege nog eens opnieuw wil nadenken over de toekomst van de kerken in Herk-de-Stad... Deze beslissing heeft grote gevolgen. Ook al zegt het bestuur dat ze bij dringende werken wel voor de nodige middelen zal zorgen, toch stelt dit de kerkfabrieken voor grote problemen. Het wordt bijvoorbeeld onmogelijk gemaakt om nog kunstwerken of ander waardevol erfgoed te laten restaureren. Dit wordt immers beschouwd als investeringen. Is het dan de bedoeling van ons bestuur dat waardevol erfgoed niet correct in stand gehouden wordt? Ook de aanstelling van de nieuwe algemeen directeur van het gemeentebestuur stond op de agenda. Na een procedure die al lang aansleept wordt de huidige gemeentesecretaris, mevrouw Nathalie Creten nu de nieuwe algemeen directeur, dat is de nieuwe naam voor de hoogste leidingevende ambtenaar van de ééngemaakte administratie van gemeente én OCMW. Parkeergelegenheid aan het station van Schulen Al enkele jaren vraagt Groen Herk-de-Stad meer aandacht voor het station van Schulen als een belangrijk knooppunt voor duurzame verplaatsingen van de Herkse bevolking. Veel burgers zullen zich graag met de trein verplaatsen indien het comfort voor de reizigers voldoende groot is en er aan een aantal voorwaarden is voldaan. De bereikbaarheid en uitrusting van het station en de stationsomgeving zijn erg belangrijk. Groen heeft de voorbij jaren onder meer aangedrongen op het behoud van het station en op het openhouden en comfortabel verwarmen van het wachtlokaal, zeker in winterse omstandigheden. Dat werd voorlopig opgelost. Nu is het vooral de parkeersituatie die opnieuw problematisch lijkt te worden: aan het station staan de laatste weken opvallend veel en eveneens veel wagens fout geparkeerd. Door het toenemend aantal gebruikers en door het betalend worden van de stationsparkings in de omliggende stations, lijkt het aantal geparkeerde wagens aan het station van Schulen de laatste maanden te groot voor het aantal beschikbare parkeerplaatsen. Met alle overlast van dien. Gunter stelde namens Groen onder meer de vraag wat de gemeente van plan is om de parkeeroverlast op te lossen en onveilige situaties te voorkomen. Bovendien vraagt Groen dat het gemeentebestuur zou onderzoeken hoe het station van Schulen tot een echt multimodaal mobiliteitsknooppunt zou kunnen omgevormd worden. Voor het schepencollege is het parkeerprobleem aan het station blijkbaar geen prioriteit. Schepen Vanleeuw is bang dat als we aandringen bij de NMBS of Infrabel we ook in Schulen een betaalparking zullen krijgen. Bovendien is er volgens hem geen plaats voor bijkomende parking, behalve in het aangrenzende natuurgebied. Groen begrijpt deze reactie niet. In het verlengde van het stationsgebouw is er volgens Groen voldoende plaats om heel wat parkeerplaatsen bij te maken. Schepen Vanleeuw ontdekte tot zijn verbazing wel dat er erg snel gereden wordt in de Stokerijstraat en dat is voor hem veel belangrijker. Er komen allicht verkeersremmende maatregelen. Het idee om werk te maken van een echt mobiliteitsknooppunt vond Vanleeuw dan weer een goed idee, maar hij wou dit graag eerst bespreken in de verkeerscommissie... Hondenlosloopweiden Groen Herk-de-Stad is een groot voorstander van hondenlosloopzones. Ook de dierenwelzijnsraad was al een tijdje vragende partij. Toch kwam er tot nu toe er geen enkel concreet initiatief. Onlangs werd door N-VA tijdens de gemeenteraad de vraag gesteld naar een hondenlosloopweide in het Park Olmenhof. Groen is blij dat het onderwerp eindelijk aan bod kwam. Het gemeentebestuur beloofde de aanleg ervan in het park Olmenhof te zullen onderzoeken. Het schepencollege heeft dit ook als een actiepunt opgenomen in het Meerjarenplan 2020-2025. Er is echter meer nodig. Heel veel hondenliefhebbers willen op een correcte manier met hun hond gaan wandelen, maar willen ook dat hun geliefde viervoeter zich kan uitleven en op bepaalde plaatsen kan loslopen. In de praktijk zien we bijvoorbeeld dat de signalisatie in het park Olmenhof niet correct en consequent is en dat het niet duidelijk is waar men met de hond kan wandelen. Bovendien denken we met Groen dat het erg moeilijk zal zijn om in of aan het Park Olmenhof een hondenlosloopweide te voorzien die groot genoeg is en enkel toegankelijk is voor honden. We denken immers dat je dit onmogelijk kan combineren met andere activiteiten en dat je moet vermijden dat bijvoorbeeld ook kinderen, die geen honden gewoon zijn, tussen de loslopende honden terecht komen. Deze meerderheid van sp.a, CD&V en OpenVld stemde de voorstellen van Groen over hondenlosloopweiden en illegale jachtgebieden gewoon weg. Onbegrijpelijk! Dierenwelzijn is blijkbaar niet meer belangrijk. Erger nog: ze zijn zelfs helemaal voor de jacht! Verder vinden we met Groen dat er best meteen in alle deelgemeenten hondenlosloopweides worden aangelegd. Het probleem van loslopende honden doet zich immers overal voor en kan maar op een geloofwaardige manier worden aangepakt indien er voldoende plaatsen zijn waar honden wel vrij mogen loslopen. Groen stelde ook de vraag om de signalisatie in en rond het Park Olmenhof-Harlaz grondig na te kijken en aan te passen zodat het voor iedereen duidelijk is waar er wel of niet met een (loslopende) hond gewandeld kan worden. Verder vroeg Gunter dat het gemeentebestuur zou onderzoeken waar er in al de Herkse deelgemeenten hondenlosloopweiden kunnen worden aangelegd. Dat kan eventueel op gemeentelijke eigendom (vb. in het bos dat men in Schulen zal aankopen) of op gronden die daarvoor worden aangekocht of gehuurd. Groen stelt voor dat dit zou gebeuren in nauw overleg met de Herkse Dierenwelzijnsraad en met de provinciale dienst Dierenwelzijn. Het voorstel werd door de meerderheid jammer genoeg gewoon weggestemd... Gemeentelijk huurgarantiefonds Gezinnen met een beperkt inkomen hebben het vaak moeilijk om in Herk-de-Stad op de private huurmarkt een, betaalbare geschikte woning te vinden. De wachtlijsten bij de sociale huisvestingsmaatschappij Kantonnale Bouwmaatschappij Beringen zijn lang (in 2018 was de gemiddelde wachttijd bij de Kantonnale Bouwmaatschappij Beringen voor een sociale huurwoning in Herk-de-Stad wel 5 jaar en 10 maanden!) en via het Sociaal Verhuurkantoor Land van Loon gaat het evenmin erg snel. Ons OCMW helpt nu al kandidaat-huurders die aangewezen zijn op de reguliere privé-huurmarkt met een tussenkomst in de huurprijs (een zgn. ‘huurpremie’). Toch is de weerstand bij verhuurders vaak groot omdat ze vermoeden dat de huur niet betaald zal worden of de woning slecht onderhouden. Het bestaande Vlaams Huurgarantiefonds moest daar een oplossing voor bieden, maar het werkte slecht en wordt binnenkort zelf afgeschaft. Op 3 mei 2019 heeft de Vlaamse Regering het besluit tot instelling van een tegemoetkoming aan het OCMW ter bestrijding van de uithuiszettingen goedgekeurd. Er wordt gekozen voor een nieuwe werkwijze, met een sterke focus op preventie en een sleutelrol voor het OCMW. Het nieuwe Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen zal in werking treden op 1 juni 2020. Het huidige huurgarantiefonds zal op 1 juni 2020 worden opgeheven. De stad Kortrijk koos er bijvoorbeeld voor om dit zelf nog actiever aan te pakken door de instelling van een eigen gemeentelijk huurgarantiefonds. Zo helpen ze huurders met een beperkt inkomen en ze zorgen voor een garantie voor verhuurders. Groen vroeg daarom in de gemeenteraad om voor Herk-de-Stad de oprichting van zo'n huurgarantiefonds te onderzoeken. Schepen Gruyters zag het probleem niet en dacht dat een dergelijk initiatief de huurprijzen zou doen stijgen. Het schepencollege wou blijkbaar de mogelijkheden van zo'n huurgarantiefonds niet inzien. Tijdens de discussie ontstond er vervolgens een grote spraakverwarring en uiteindelijk werd er over onze vraag geen duidelijke beslissing genomen. Het was allicht nog te vroeg om deze vraag te stellen... Is uw tuin ook jachtgebied? Sommige eigendommen van de gemeente nog steeds! Ons gemeenteraadslid Gunter zorgde voor heel wat discussie op de raad. Zeker over het laatste aangebrachte punt. Het blijkt dat er nog steeds gemeentelijke gronden zijn ingekleurd als jachtgebied. Het gaat onder meer over de sporthal van Schulen en het speelbos daar in de buurt. Nochtans was al in 2017 beslist om alle gemeentelijke gronden te schrappen en in overleg te gaan met de jagers. Bevoegd schepen Gruyters reageerde eerst dat de meerderheid geen probleem had met het feit dat gemeentelijke gronden ook jachtgebied waren “want ze zijn met het bestuur volledig voor de jacht”. Nadat Gunter hen wees op de beslissing uit 2017 was er veel verwarring, maar men was zeker dat er toch 'iets' gebeurd was met de beslissing van toen... Groen vroeg ook om burgers beter te informeren en hen te helpen met het 'uitkleuren' van hun eigendommen. De meerderheid van sp.a, CD&V en OpenVld stemde uiteindelijk unaniem tegen de voorstellen van Groen. Niet te geloven. Politici die anders altijd pleiten voor het naleven van wettelijke regels of zeggen voor dierenwelzijn te zijn, hebben nu plots geen probleem met deze onwettelijke situatie en zijn zonder enig voorbehoud voor de jacht, zelfs op plaatsen waar kinderen spelen! Wordt zeker vervolgd!     De agenda's en de verslagen van de gemeenteraad vind je op deze link.