gemeenteraad 9 en 16 december

Groen teleurgesteld over meerjarenplan

05 Januari 2020

gemeenteraad 9 en 16 december<br><br>Groen teleurgesteld over meerjarenplan

Op 9 december stond de eedaflegging van de nieuwe algemeen directeur mevrouw Nathalie Creten op de agenda en de bespreking van het Meerjarenplan voor 2020-2025. Deze bespreking en de bijbehorende discussies hierover liep zo erg uit dat op 16 december een tweede bijeenkomst van de gemeenteraad werd georganiseerd. Op 16 december kwamen de overige punten aan bod waaronder een vraag van ons gemeenteraadslid Gunter De Ryck over het ter beschikking stellen van herbruikbare bekers aan de Herkse (jeugd)verenigingen. Meerjarenplan 2020-2025: vooral goede voornemens? Tijdens de gemeenteraad van 9 december werd het meerjarenplan van Herk-de-Stad voor 2020-2025 besproken en uiteindelijk door de meerderheid goedgekeurd. Groen heeft heel wat bedenkingen bij dit meerjarenplan dat nochtans een leidraad moet zijn voor het beleid van de volgende jaren! De manier waarop het plan tot stand kwam liet veel te wensen over. De infosessies waren een lachertje. De adviesraden kregen amper tijd om advies te geven. Inhoudelijk zijn verschillende belangrijke thema's nauwelijks uitgewerkt. Milieu, natuur en klimaat komen bijna niet aan bod. Tenslotte lezen we vooral vrome wensen en weinig concrete projecten, én de financiering van het geplande beleid is al helemaal onduidelijk... Voor ons is het duidelijk: Groen is erg teleurgesteld over het tot stand komen van het meerjarenplan én over de inhoud. Een nieuwe bestuursploeg moet in het eerste jaar van de gemeentelijke legislatuur een meerjarenbeleidsplan opstellen, gekoppeld aan de meerjarenbegroting voor die 5 jaar. Op die manier liggen de belangrijkste plannen vast en ook het budget dat daar bij hoort. Voor meerderheid én oppositie is het op die manier een houvast voor het beleid van de hele legislatuur. Je kan gerust stellen dat dit een van de belangrijkste gemeenteraadszittingen was. Voor zo'n meerjarenplan wordt uitgegaan van (een grondige evaluatie van) het lopende beleid in combinatie van de initiatieven die in een eventueel bestuursakkoord werden vastgelegd. Maar in Herk-de-Stad houdt men zich niet aan die informele spelregels. Maanden lang hoorden we niets van het nieuwe meerjarenplan tot midden in de zomervakantie plots een enquête bij de bevolking werd georganiseerd. Op geen enkele manier werd daarin duidelijk gemaakt wat de plannen waren voor de volgende jaren. Ook tijdens de twee (verplichte) 'toekomsttafels' in september kwamen we weinig te weten. Pas op 26 oktober kregen de adviesraden eindelijk een tekst van het meerjarenplan. De gemeenteraadsleden kregen die zelfs pas enkele weken later. Op 5 november was er een toelichting voor de adviesraden en vervolgens kregen ze amper 7 dagen voor het formuleren van een advies. Dat had duidelijk gevolgen: verschillende raden gaven geen advies. De dierenwelzijnsraad was erg ontevreden over de inhoud van het meerjarenplan (dierenwelzijn komt namelijk zo goed als niet aan bod) en gaf daarom een negatief advies. De Minaraad was ook erg teleurgesteld over de inhoud en schreef toch een erg uitgebreid advies dat heel erg kritisch was voor het plan van het nieuwe gemeentebestuur. Tot daar de wel erg beperkte inspraak... Vervolgens kregen de gemeenteraadsleden een toelichting op 1 december. De bespreking zelf volgde op de gemeenteraad van 9 december. Jammer genoeg had het bestuur niet nagedacht over de manier waarop ze dit belangrijke document samen met de begrotingstabellen zouden bespreken. Dat feit alleen al leidde tot een hoop discussies aan het begin van de vergadering. Het werd een erg lange zitting waarbij de oppositie een gedetailleerde bespreking vroeg en de schepenen zowat elke opmerking of kritiek afwezen. Voor Groen ontbreken er in het meerjarenplan heel wat belangrijke thema's. Dat is allicht het gevolg van een veel te beperkte analyse, een analyse die zelfs niet aan de adviesraden werd voorgelegd. Er wordt wel op hoofdlijnen aangegeven hoe Herk-de-Stad er als leefbare stad en als duurzame samenleving zou moeten uitzien, maar dit blijft vaag en algemeen. Bij de acties ontbreekt veel concrete informatie. De geformuleerde acties lijken dikwijls vooral goede voornemens te zijn. Men vertelt niet hoe dit meerjarenplan zich verhoudt ten opzichte van het lopende, bestaande beleid. Het nemen van goede voornemens, maar ze vervolgens niet uitvoeren, is in Herk-de-Stad al langer een pijnpunt. Zo beschikte de vorige beleidsploeg (N-VA, CD&V en Open Vld) over 10,3 miljoen om te investeren, maar op het einde van de rit bleek dat er nauwelijks 1/3 van de investeringen ook daadwerkelijk werden gedaan! (zie artikel in Het Nieuwsblad: 'Studie legt grote verschillen tussen begroting en werkelijke investeringen bloot' van 18/12/2019). Volgens de reactie van het schepencollege tijdens de bespreking gaat het in het meerjarenplan enkel om bijkomende, nieuwe beleidsinitiatieven. Het is dus erg onduidelijk wat het bestaande beleid volgens het bestuur verder zal inhouden. We komen ook niet te weten wat er met die bestaande werking zal gebeuren. Zullen alle lopende engagementen en initiatieven worden verder gezet? Groen is dus ongerust dat er heel wat dingen zullen worden stopgezet in de loop van de volgende jaren: subsidies voor verenigingen? subsidies voor natuur? Het zou wel eens kunnen dat er nog heel wat geschrapt wordt... Men zegt onder meer dat men een beter ruimtelijk beleid wil voeren, waarbij men zich inschakelt in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Zo wil men de druk op de open ruimte verminderen. Dit zou concreter uitgewerkt worden in een Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte voor onze gemeente. Dat is vooral een goed voornemen. Uit niets blijkt voorlopig hoe men het huidige beleid zal bijsturen. De keuzes die tot nu toe worden gemaakt laten weinig verbetering zien... Het gemeentelijke natuurbeleid komt niet of nauwelijks aan bod in het plan. Ondanks het feit dat onze gemeente belangrijke natuurgebieden op haar grondgebied heeft, en ons gemeentebestuur belangrijke engagementen is aangegaan voor haar natuurbeleid, is daar in het meerjarenplan bijna niets van terug te vinden. Groen is hierover erg teleurgesteld en maakt zich erg zorgen over het milieu en natuurbeleid de volgende jaren. Ook het klimaatbeleid is nauwelijks uitgewerkt. Het gemeentebestuur is nochtans een sterk engagement aangegaan door de ondertekening van het zogenaamde Burgemeestersconvenant 2030. Hiervoor moet men nog dit voorjaar een concreet klimaatplan opstellen. In het meerjarenplan is daarvan nog erg weinig terug te vinden. Het bestuur schrijft daarover: “De hier opgenomen actieplannen en acties maken eveneens deel uit van het gemeentelijk klimaatplan. Dit plan bevat daarnaast nog een aantal bijkomende acties die gefinancierd worden vanuit de reguliere werkingskredieten van de diensten”. Met andere woorden: er is in feite zelfs geen geld voor het gemeentelijke klimaatbeleid! Ook het woonbeleid laat erg te wensen over. De gemeente is bijvoorbeeld niet van plan om bijkomende sociale woningen te bouwen en wil zelfs via een 'handigheidje' vermijden dat ze tijdens deze legislatuur nog bijkomende sociale woningen zouden moeten toelaten... Groen is erg teleurgesteld over het tot stand komen van het meerjarenplan én over de inhoud. Tenslotte nog iets over de inkomstenkant. De belastingen blijven zoals ze zijn, maar ons bestuur is blijkbaar van plan om heel wat patrimonium van de hand te doen om enkele grote (prestige?)projecten te kunnen financieren. Al eerder probeerde men waardevol erfgoed zonder veel voorwaarden aan projectontwikkelaars te verkwanselen. Voor Groen moet er eerst een globale visie komen voor het totale patrimonium voor er ook maar één gebouw wordt verkocht. Dan is er ook nog het nieuwe 'plattelandsgeld'. Herk-de-Stad wordt door de Vlaamse overheid beschouwd als een plattelandsgemeente. Door de belangrijke oppervlakte aan bossen, natuurgebieden, Natura 2000-gebieden, waardevolle landschappen en waardevolle landbouwgebieden draagt onze gemeente een grote verantwoordelijkheid. In het meerjarenplan komt dit nauwelijks aan bod en lijkt ons bestuur dus deze verantwoordelijkheid af te wijzen. Nochtans zal de gemeente van de Vlaamse overheid heel wat bijkomende middelen ontvangen 'voor het beheer en de vrijwaring van de open ruimte', dwz. juist omwille van de verantwoordelijkheid die ze draagt voor de open ruimte op haar grondgebied. Tijdens de begrotingsbespreking bleek dat de huidige bestuursploeg dit alvast anders interpreteert: voor hen is het 'plattelandsgeld' een vorm van compensatie omdat Herk-de-Stad grote delen van haar grondgebied niet "ten gelde kan maken" omdat de open ruimte er moet behouden worden. Voor Groen is deze natuurlijke open ruimte net een meerwaarde voor Herk-de-Stad en wij hadden graag gezien dat onze gemeente deze rijkdom omarmt en uitspeelt o.m. als toeristische troefkaart. Want ook ‘ecotoerisme’ kan voor inkomsten zorgen. Het gaat nochtans om aanzienlijke bedragen: 2020: 116 034,96 euro2021: 240 192,37 euro 2022: 372 898,65 euro 2023: 454 391,83 euro 2024: 470 295,55 euro2025: 486 755,89 euro In het totaal dus meer dan 2 miljoen euro! (info: VVSG). Groen wil dat de gemeente deze extra inkomsten goed besteedt, dit wil zeggen voor de redenen waarvoor ze worden toegekend. Voor Groen betekent dat die nieuwe middelen effectief gaan naar 'het beheer en de vrijwaring van de open ruimte' en niet in de grote pot verdwijnen!We kunnen heel concreet zijn: Vrijwaren van de open ruimte en dus een betonstop, invoering van een bouwverbod via een gemeentelijke verordening (een rode lijn rond het woongebied),  einde aan de lintbebouwing, een actief aankoopbeleid van foutgelegen bouwpercelen, grondenruil... Middelen voor beschermen van natuur en open ruimte, werken aan de kwaliteit van het landschap, duurzame landbouw, zachte recreatie, behoud en herstel van trage wegen... Middelen voor klimaatadaptatie door ruimte te geven aan water en brede natuurlijke beekvalleien, waterinfiltratie en buffering... Middelen voor het leefbaar houden van onze dorpen; voldoende openbaar vervoer, goede fietsvoorzieningen, minimale dienstverlening (ook door de privé-sector), betaalbaar wonen voor jongeren en ouderen (via inbreiding en herbestemming)... Aandacht voor (kans)armoede in onze dorpen, lokale economie, ondersteuning van thuisverkoop door landbouwers... Tot onze spijt is daar allemaal weinig of niets van terug te vinden in het meerjarenplan. Samengevat: Groen is erg teleurgesteld over het nieuwe meerjarenplan en zal de volgende jaren nauwgezet elk beleidsinitiatief evalueren en toetsen aan de eigen visie.   Herbruikbare bekers? Nog niet voor meteen! Tijdens de zitting van 16 december werden heel wat bestaande belastingen en heffingen opnieuw goedgekeurd. Vermeldenswaard was ook nog de goedkeuring door de meerderheid van de aanvraag voor de heraanleg van de Beckersvaart als fietsstraat. Op zich een goede zaak, maar omdat toch nog op heel wat opmerkingen niet werd ingegaan onthield Groen zich op dit punt. Dan was er tenslotte het bijkomende agendapunt van Groen. Vanaf 2020 mogen plastic wegwerpbekers en dergelijke van de Vlaamse overheid niet langer gebruikt worden tijdens evenementen die de gemeente organiseert. Dat geldt ook voor verenigingen die met de gemeente samenwerken of in gemeentelijke gebouwen activiteiten organiseren. Ons bestuur nam veel te laat initiatief om de verenigingen te helpen en een concreet aanbod te voorzien (nochtans was deze nieuwe regel 10 maanden geleden al bekend!). Daarom agendeerde Groen een extra agendapunt op de gemeenteraad van 16 december. We vroegen aan het schepencollege om op korte termijn met een echte oplossing te komen voor onze Herkse verenigingen. We kregen een hele uitleg van het schepencollege, maar het kwam er wel op neer dat er nog niets concreets was gedaan en dat de verenigingen de eerste tijd dus gewoon in de kou blijven staan. Vervolgens werd het voorstel van Groen gewoon weggestemd door de meerderheid. De bevoegde schepen vond immers dat “de oppositie niet moet bepalen wat het bestuur moet doen” (waar hebben we dat nog gehoord?). Met Groen vinden we dit erg jammer. Voor ons is het immers belangrijk dat onze verenigingen een oplossing krijgen. Het bestuur ligt blijkbaar niet wakker van deze problematische situatie waarin enkele Herkse verenigingen zich bevinden. Lees onze uitgebreide perstekst.     De agenda's en de verslagen van de gemeenteraad vind je op deze link.