gemeenteraadszitting 22 juni

Wat een slordig en arrogant beleid!

10 Juli 2020

gemeenteraadszitting 22 juni<br><br> Wat een slordig en arrogant beleid!

Voor de derde keer een virtuele gemeenteraad. Ditmaal bleek weer eens wat een slechte samenwerking er is in het huidige schepencollege. De ene weet niet wat de andere doet, of laat openlijk merken dat hij de andere niet steunt. Verder is er nauwelijks bereidheid tot overleg met inwoners of met adviesraden. Inspraak wordt alleen getolereerd als het past in de eigen strategie... Samenwerking staat niet in het woordenboek van dit bestuur. De Herkenaars verdienen echt beter! Een GECORO op maat van de meerderheid? Het eerste punt van de vergadering ging over de goedkeuring van de samenstelling van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening. Deze verplichte adviesraad werd nog steeds niet vernieuwd. Blijkbaar had het schepencollege heel wat tijd nodig om te beslissen wie hier lid van mocht zijn. Deze raad geeft het bestuur advies over belangrijke dossiers van ruimtelijke ordening en is samengesteld uit onafhankelijke experten én vertegenwoordigers van de verschillende maatschappelijk geledingen (denk maar aan miliieu, mobiliteit, wonen, jeugd, cultuur...). Experten, adviesraden en verenigingen kunnen kandidaten voorstellen, maar de gemeenteraad beslist over de effectieve samenstelling. Uiteraard doet het schepencollege een voorstel aan de gemeenteraad. Men mag er van uit gaan dat het schepencollege daarbij probeert om er voor te zorgen dat deze adviesraad 'niet te moeilijk doet' bij belangrijke dossiers... Dat bleek ook tijdens de raadszitting. De sectoren jeugd en cultuur waren helemaal niet meer vertegenwoordigd en men had voor de vertegenwoordiging van de geleding 'milieu' totaal geen rekening gehouden met de voordracht van de Minaraad. Hierover ontstond heel wat discussie, maar voor de betrokken schepen was het duidelijk: het bestuur mocht gewoon zijn zin doen en hoefde geen rekening te houden met de voorstellen van de adviesraden. Nochtans hadden diezelfde schepenen in het voorjaar een plechtige overeenkomst getekend met de adviesraden waarin een correcte samenwerking werd afgesproken. Bovendien bleek later dat een van de geselecteerde vertegenwoordigers voor de geleding 'milieu' enkel als expert wou zetelen. Je moet het maar doen: iemand als vertegenwoordiger selecteren die dat eigenlijk niet wil! Kortom: het schepencollege liet zich weer eens van zijn slechtste kant zien. Waarom zouden we samenwerken? Er stonden ook enkele milieudossiers op de agenda. Het eerste was de gedeeltelijke detachering van de nieuwe milieuambtenaar voor een halve dag per week naar de gemeente Lummen. Een eigenaardige beslissing: de huidige milieuambtenaar, Patrick Gevers, gaat vanaf 1 juli met pensioen en zijn opvolger zal allicht de handen vol hebben met zijn vervanging. Toch vindt onze bestuur dat ze tijd over heeft om onze buurgemeente Lummen 'te depanneren'. En dat terwijl er volgens ons al veel te weinig tijd besteed wordt aan het milieubeleid in onze gemeente... Ook de vertegenwoordiging op de algemene vergadering van de 'Opdrachthoudende Vereniging Schulensmeer' (vroeger: intercommunale) kwam aan bod. Gek genoeg is het niet de schepen van milieu (en natuur) die Herk daar vertegenwoordigt, maar wel die van toerisme. En eerlijk gezegd: die blijkt niet echt op de hoogte te zijn de echte problemen met de uitbating daar... En dan waren er ook nog vragen over het nieuwe bos in Schulen, het beheer van de gemeentelijke Vroente en de niet-vergunde waterwinning in het Olmenhof... Nu het nieuwe gemeentelijke bos in Schulen definitief is aangekocht, is men aan het nadenken over de inrichting ervan. De betrokken schepen en de milieudienst doen daarvoor een beroep op de experten van de Bosgroep en van het Regionaal Landschap Haspengouw. Men wil goede keuzes kunnen maken over het (achterstallig) beheer van het bos en over de toegankelijkheid (waar kan men wandelen, waar moet met kwetsbare natuur beschermen...). Er waren blijkbaar wat vragen uit de buurt (ook gesteld aan Groen) over de plotse kappingen en over het toekomstige gebruik van het bos. Ons raadslid Gunter De Ryck vroeg daarom aan de bevoegde schepen wat de plannen waren, waarom er nu werd gekapt en hoe men de betrokkenheid van de buurt ging aanpakken... De kappingen waren blijkbaar dringende maatregelen om het omvervallen van bomen aan de rand (op de grens met buren) te voorkomen. Mogelijke kappingen voor de herinrichting zijn later gepland. De betrokkenheid van de buurt zou pas later komen volgens de bevoegde schepen. Met Groen vinden we het jammer dat dit niet meteen gebeurt. Groot was onze verbazing toen een andere schepen plots de hele aanpak van de schepen van milieu in vraag stelde en vond dat 'alles moet kunnen in dit bos en dat het geen nieuw stuk natuur mag worden'. Blijkbaar ging het hier om het voorlopige advies van de Bosgroep en het Regionale Landschap. De betrokken schepen is het duidelijk niet eens met het feit dat deze specialisten hierbij worden betrokken en een degelijk advies afleveren. We vrezen met Groen dat hij geen rekening wil houden met het feit dat dit bos als natuurgebied op het gewestplan staat aangeduid...  Samenwerken met voor de hand liggende partners en specialisten hoeft blijkbaar niet voor dit schepencollege... Samenwerken staat duidelijk niet in het woordenboek van deze coalitie! Met Groen hadden we nog een andere vraag: waarom koos ons bestuur ervoor om een duur studiebureau aan te stellen om een beheerplan te maken voor de kwetsbare natuur in de gemeentelijke Vroente terwijl ze dat ook gratis en voor niets had kunnen doen door samen te werken met Natuurpunt? De Vroente maakt deel uit van het natuurreservaat Schulensbroek en daardoor moet er ook voor dit gemeentelijke eigendom een beheerplan worden opgemaakt. Door samen te werken met Natuurpunt, die de rest van het gebied beheert, had onze gemeente heel gemakkelijk kunnen voldoen aan deze wettelijke verplichting zonder bijkomende kosten. Ook hier laat ons bestuur zich weer aan zijn slechtste kant zien. 'Samenwerken' staat duidelijk niet in het woordenboek van deze coalitie. Men geeft liever geld uit aan dure studiebureaus dan het geld van de Herkenaars zuinig in te zetten en te kiezen voor samenwerking met lokale partners die gratis bepaalde diensten kunnen leveren. En tenslotte was er ook nog eens het dossier van de vergunning voor de gecontesteerde waterwinning in het Olmenhof. Blijkbaar heeft ons schepencollege er geen enkel probleem mee om zichzelf een vergunning te geven tegen het advies in van de Vlaamse overheid (VMM)! Ons bestuur geeft hier een erg slecht voorbeeld voor de burgers. In tijden van droogte wordt aan iedereen gevraagd zuinig om te gaan met het kostbare grondwater. Ons Herkse gemeentebestuur het normaal dat er volop water wordt opgepompt om de een visvijver constant van vers water te voorzien... Ongelooflijk! Bedankt Wim! Afgerond werd met een bedankje voor afwezig raadslid Wim Berden (NIEUW en onafhankelijken), die door zijn nieuwe job bij de politie geen lid van de gemeenteraad kon blijven. Ook met Groen vonden we Wim Berden tijdens de vorige legislatuur een goed schepen die altijd probeerde correct en consequent te zijn. Hij had het dan ook niet altijd gemakkelijk als schepen. Het zou mooi zijn moesten er ook in de huidige coalitie meer schepenen zijn met zijn kwaliteiten. Bedankt Wim, veel succes met je nieuwe job!     De agenda's en de verslagen van de gemeenteraad vind je op deze link.