Geen kostbaar drinkwater voor de vissen!

05 Mei 2021

Geen kostbaar drinkwater voor de vissen!

Sinds Groen in de gemeenteraad zit, hebben wij meermaals gevraagd of er al aan een oplossing werd gewerkt om de waterbevoorrading van de vijvers te verzekeren.

Al eerder schreven we over de illegale grondwaterwinning die gebruikt werd om de visvijvers van het Park Olmenhof van vers water te voorzien. Onlangs schrapte de provincie de vergunning voor deze waterwinning die de gemeente aan zichzelf had toegekend.

Vissersclub De Misttrekkers heeft deze week op haar Facebookpagina bericht over het stopzetten van deze waterwinning. In dit bericht wordt gezegd dat Groen klacht zou hebben neergelegd bij de provincie. Dit is pertinent onwaar: Groen heeft NOOIT een bezwaar, noch een klacht ingediend tegen deze pompinstallatie in het Olmenhof. Ook de insinuatie dat Groen contact zou hebben gehad met de Limburgse Milieukoepel over dit dossier is onjuist.
Groen zit in de oppositie en in die functie controleren wij het bestuur. Dat is de taak van de oppositie!

Illegale grondwaterwinning sinds 2013!

De feiten toch even op een rijtje zetten: in 2008 (!) werd er een beheerplan opgesteld voor het Olmenhof en in dit plan werd er al gewezen op de mogelijke problemen i.v.m. de vergunning voor de pompinstallatie die in 2013 zou vervallen. Het toenmalige bestuur heeft toen niets gedaan om deze toestand aan te pakken, waardoor de vergunning effectief vervallen is in 2013. Het ondertussen nieuwe bestuur heeft ook deze vergunningsproblematiek niet aangepakt, waardoor de gemeente een onvergunde installatie bleef uitbaten.

Sinds Groen in de gemeenteraad zit, hebben wij meermaals gevraagd of er al aan een oplossing werd gewerkt om de waterbevoorrading van de vijvers te verzekeren. Wij hebben ook meermaals gewezen op het risico van deze niet-vergunde installatie omdat de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de drinkwatermaatschappijen al jaren aangeven dat zij strenger zullen optreden tegen diepe grondwaterwinningen. Wij hebben meermaals suggesties gedaan van mogelijke oplossingen zoals het gebruiken van een ondiepere waterlaag, het opvangen van hemelwater of het voorzien van een retoursysteem. Tot op heden hebben wij geen zicht op de inspanningen die door het gemeentebestuur werden gedaan om alternatieve oplossingen uit te werken.  

(Drink)water is een schaars goed en de Vlaamse regering heeft onlangs aangekondigd dat zij via de Blue Deal zal waken over de beschikbaarheid van water en vooral drinkwater. Het is eenvoudig een kwestie van prioriteiten: bij een tekort aan water moet de voorkeur gaan naar menselijke consumptie en naar water voor voedselproductie in de landbouw.

Ons standpunt is helder en duidelijk!

Met Groen hebben wij steeds twee zaken aangeklaagd:  

  1. Water van drinkwaterkwaliteit mag niet aangewend worden om vijvers te vullen. Dat is niet alleen onze mening, maar ook die van de Vlaamse Milieumaatschappij en de drinkwatermaatschappijen. Wij hebben daarom meermaals suggesties gedaan om andere waterbronnen te onderzoeken op hun beschikbaarheid.  

  2. Een openbaar bestuur dient zelf haar voorbeeldrol te vervullen. Het kan niet dat een gemeente zelf niet in orde is met haar milieuvergunningen.

Dit is ondertussen al de derde legislatuur dat het probleem van de waterbevoorrading in het Olmenhof gekend is, maar tot op heden heeft geen enkele bestuursploeg werk gemaakt van een oplossing. Groen heeft steeds gewezen op de risico's van deze situatie en wij hebben proberen mee te zoeken naar oplossingen. Als er toch iemand met de vinger moet worden gewezen, dan zijn het de drie voorgaande bestuursploegen die er blijkbaar niet in geslaagd zijn om een oplossing te vinden.  

Wij begrijpen de frustraties die er heersen bij de leden van de Vissersclub De Misttrekkers en bij alle benadeelde vissers en wij hopen dat er vlug een oplossing uit de bus komt. Vanuit Groen hebben wij steeds proberen mee te zoeken naar een oplossing en wij hopen nog steeds dat die er komt.

Wij betreuren dat niemand tot nu toe echt aan oplossingen heeft gewerkt en we vinden het daarom erg onterecht dat wij worden aangevallen omdat wij als oppositie onze rol spelen en het gebrek aan beleid aan de kaak stellen!