Het spookt in de Slapersstraat!

28 Februari 2019

Het spookt in de Slapersstraat!

Op een perceel in de Schulense Slapersstraat gebeuren sinds eind februari verdachte zaken. Dit najaar besliste de Vlaamse overheid dat de bouwvergunning die door de provincie aan een ex-schepen werd verleend ongeldig was. Nu wordt er door die eigenaar én door netbeheerder Infrax plots een aansluiting voor elektriciteit aangelegd, terwijl er dus helemaal niet mag bebouwd worden. Het lijkt er op dat men hier heel erg voorloopt op de feiten en men zijn wensen voor werkelijkheid neemt, namelijk dat men op deze manier toch aan een bouwvergunning zal geraken. Groen Herk-de-Stad is erg boos over deze gang van zaken en hoopt dat er hier geen duistere politieke zaakjes worden geregeld!


Over spookvergunningen, natuur en bizarre voorvallen in de Slapersstraat


Spookvergunning

Op een mooie septemberdag in 2016 stond er op een perceel in de Slapersstraat plots de aankondiging voor het afleveren van een bouwvergunning aan toenmalige CD&V schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening. Deze vergunning ‘zou’ door het schepencollege afgeleverd zijn op 5 september 2016. Met de nadruk op ‘zou’, want na een stevig potje armworstelen in het college kwam uit de bus dat de aanvraag weliswaar werd ingediend, maar dat er nooit een vergunning werd afgeleverd. De aankondiging op het perceel was dus voor een spookvergunning. Het uiteindelijke resultaat was dat de gemeente de aanvraag stilzwijgend heeft geweigerd.

De schepen gaat in beroep bij de provincie

De bewuste schepen, hij stapte eind 2016 uit de politiek, ging niet akkoord met deze gang van zaken en besloot in beroep te gaan tegen deze weigering door het schepencollege. De bestendige deputatie van de provincie Limburg (de bevoegde gedeputeerde is ook CD&V) volgde de argumentatie van het beroep en leverde bijgevolg een bouwvergunning af voor het perceel in de Slapersstraat. Ondertussen hangt de maand februari 2017 op de kalender.

Groen was sterk gekant tegen het afleveren van deze vergunning, maar waarom?

Het betreffende perceel zou nog bebouwbaar zijn op basis van een verkavelingsvergunning uit de jaren ’60 van vorige eeuw. Naar de letter van de wet, kon de deputatie misschien deze vergunning toekennen. Nochtans had zij op basis van heel wat argumenten ook heel anders kunnen beslissen, maar dat heeft ze niet gedaan!

Groen was om volgende redenen tegen het afleveren van deze bouwvergunning:

  1. Dit perceel is gelegen in een overstromingsgebied. Indien u of ik vandaag een verkavelingsvergunning of bouwvergunning voor die locatie zou aanvragen, dan zal deze aanvraag – terecht – geweigerd worden op basis van de watertoets. Dit perceel stond in het verleden regelmatig helemaal onder water...

  2. Het perceel is gelegen langs een niet uitgeruste weg. Er is geen riolering, kabeldistributie, gasaansluiting, … etc.   Op basis hiervan kan men zonder meer de vergunning weigeren! Indien het gemeentebestuur hier zou beslissen tot de aanleg van nutsleidingen is het de Herkse gemeenschap mag opdraaien voor een deel van deze kosten!

  3. Eigenlijk zou het niet mogen kunnen dat woningen die nu nog opgetrokken worden in een overstromingsgebied, verzekerd kunnen worden tegen waterschade. Bij de eerstvolgende overstroming mogen u en ik via de ‘solidariteit’ van onze brandverzekering opdraaien voor de waterschade aan deze woning. Terwijl dit risico op voorhand gekend is.

  4. Het betreffende perceel ligt in landschappelijk waardevol landbouwgebied en is volledig omgeven door natuurgebied. Langs de Slapersstraat ligt nu geen enkele andere woning of gebouw. Het is jammer dat dit gebied verstoord zal worden door het optrekken van deze woning. De woning ligt namelijk niet langs de Neerstraat zelf, maar op een achterliggend perceel, midden in een weiland...


Naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen: vergunning opnieuw vernietigd

Niet enkel Groen had de nodige bezwaren tegen het afleveren van deze bouwvergunning. Ook enkele buurtbewoners, de VMM en de Vrienden van het Schulensbroek gingen niet akkoord met deze gang van zaken. Een aantal partijen stapten naar de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen om deze bouwvergunning te vernietigen. Deze Raad besliste op 9 oktober 2018 om de bouwvergunning te vernietigen. Een van de argumenten die de Raad voor Vergunningsbetwistingen aanhaalde om de vergunning te vernietigen, was het feit dat het perceel gelegen was langs een niet uitgeruste weg. Dit wil zeggen dat er geen water, elektriciteit of riolering aanwezig is ter hoogte van dit perceel.

Bron: https://www.rwo.be/Portals/126/RVVB/Annulatie/10.1%20RVVB.A.1819.0151.pdf?ver=2018-11-05-150517-937 


… en opnieuw gebeuren er vreemde dingen in de Slapersstraat

Sinds vorige week stellen wij vast dat er op het bewuste perceel werken worden uitgevoerd die misschien bedoeld zijn om de nodige nutsvoorzieningen aan te leggen. Vandaag, woensdag 27 februari 2019, melden de buurtbewoners dat de intercommunale Infrax (Fluvius) via een onderaannemer opnieuw bezig is met het uitvoeren van werken om nutsvoorzieningen aan te leggen.

Volgens de wet moet de provincie, na de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen in oktober, nu een nieuwe uitspraak doen over deze bouwvergunning. Normaal gezien zijn er onvoldoende argumenten om op dit perceel de bouw van een woning toe te laten. Maar Groen vreest dat er heimelijke politieke afspraken zijn gemaakt om toch opnieuw een vergunning te kunnen afleveren aan de eigenaar. 

De gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening van Herk-de-Stad was op 26 februari 2019 in elk geval niet op de hoogte van een eventuele nieuwe beslissing door het provinciebestuur. Los van het feit of de provincie een nieuwe beslissing heeft genomen, vindt Groen het onverantwoord dat de intercommunale Infrax (Fluvius) nu de nodige werken uitvoert om een van de argumenten voor het vernietigen van een bouwvergunning door de Raad voor Vergunningsbetwistingen weg te nemen. Wij gaan dan ook alles in het werk stellen om te achterhalen wie de opdracht voor de uitvoering van deze werken heeft gegeven en wat de argumenten waren om deze werken aan te vatten.

Groen Herk-de-Stad blijft in elk geval tegen het bouwen van woningen op deze plek, midden in de natuur!

 

Wordt vervolgd…