Programma

Programma Groen Herk-de-Stad in’t kort

 1. Eerlijke en propere politiek: negatieve perceptie tegengaan door participatie en communicatie
  1. Opwaarderen adviesraden door meer mensen te betrekken en haar adviezen te publiceren in begrijpbare taal
  2. Beslissingen van het bestuur (met motivatie!) moeten gepubliceerd worden in begrijpbare taal.

 2. Mobiliteit: in praktijk brengen van het STOP principe
  1. Woonkernen: voetgangers en fietsers krijgen voorrang, auto is gast.
  2. Meer bussen naar Sint-Truiden, Hasselt en Diest
  3. Betere treinverbindingen vanuit Schulen, opwaardering station en omgeving.
  4. Beter doorstroming op verbindingswegen Hasselt - Diest en Herk - Sint-Truiden om sluipverkeer tegen te gaan

 3. Wonen:
  1. Betaalbare, comfortabele, energiezuinige woningen die goed bereikbaar zijn en liggen in een aangename veilige buurt.
  2. Jongeren moeten snel een betaalbare woning kunnen kopen of huren.
  3. Ouderen moeten zelfstandig kunnen blijven wonen in aangepaste woongelegenheden

 4. Natuur en milieu: een beter milieu zorgt voor betere gezondheid
  1. Een betrouwbare partner zijn van de lokale natuurverenigingen voor het behoud van waardevolle natuur.
  2. Samen zoeken naar meerwaarde voor de lokale bevolking via zachte recreatie en verblijfstoerisme.
  3. Zwerfvuil aanpakken o.m. door statiegeld op verpakkingen.
  4. Gebruik van onnodige bestrijdingsmiddelen door burgers en landbouw ontmoedigen.
  5. Waardevolle natuur beschermen tegen de zinloze jacht.

Mobiliteit en verkeersveiligheid

Mobiliteit in Herk-de-Stad         

We willen allemaal mobiel zijn en gezien de beperkte mogelijkheden qua openbaar vervoer, de gebrekkige fiets infrastructuur en ons ingebakken streven naar vrijheid, wordt al snel gekozen voor de auto.

In de woonbuurten van Herk en de verzamelstraten wordt er vaak te hard gereden. De doorgangswegen zijn verzadigd en files zijn een dagelijks verschijnsel. We moeten naar Hasselt voor een fatsoenlijke treinverbinding.

Met Groen willen we hierin verandering brengen.

 • Woonbuurten zijn om te wonen. Auto’s zijn er te gast en mogen er max 30 km/uur rijden. Waar mogelijk woonerven en speelstraten inrichten met stapvoets verkeer.
 • Zoveel mogelijk sluipverkeer voorkomen door verkeersmaatregelen.
 • In het centrum moet het aangenaam vertoeven zijn. Auto’s zijn er te gast. Centra moeten zo goed mogelijk bereikbaar zijn voor fietser en voetganger. Aangename fietswegjes en verbinding tussen woonbuurten en centra. Winkels en voorzieningen groeperen in de centra op wandel en fietsafstand.
 • Schoolomgeving zoveel mogelijk verkeersvrij. Fietsroutes van en naar school begeleid (op kruispunten en oversteekplaatsen bewaking).
 • Verzamelwegen en wegen met lintbebouwing tussen de dorpskernen worden ook vaak gebruikt door sluipverkeer. Snelheid beperken tot 50 km/uur
 • De grote wegen voor doorgaand verkeer (Hasselt-Diest en Herk-St Truiden) zodanig inrichten dat het verkeer vlot kan verlopen. Brede en veilige fietswegen voor woon-werkverkeer.
 • Het station van Schulen biedt mogelijkheden voor woon werk verkeer. Werk maken van goede treinverbindingen vanuit dit station.
 • Een goede regionale busverbinding naar de centrumsteden en omliggende dorpen.
 • Busje uit de deelgemeenten naar de wekelijkse markt

 

Wonen

Beter wonen in Herk-de-Stad!

Wie wil er nu niet in Herk-de-Stad wonen? Een aangename groene gemeente met voldoende woongelegenheid. Maar voor hoe lang nog?

De toenemende lintbebouwing en de projecten van bouwpromotoren verknoeien in snel tempo onze mooie open ruimte. Onze gemeente bestuur kijkt en naar en laat maar gebeuren.

Groen  wil meer aandacht voor wat onze inwoners echt nodig hebben: betaalbare, comfortabele, energiezuinige woningen die goed bereikbaar zijn en liggen in een aangename veilige buurt.

Betere bereikbaarheid en mobiliteit!

We verkwisten niet alleen onze open ruimte. Het is ook geldverspilling door al die dure leidingen en aansluitingen van gas, water en elektriciteit. Zonder veilige fietspaden en voetwegen is het ook nog eens onveilig en zo blijven onze Herkenaars aangewezen op hun auto om met hun jonge kinderen overal vlot naar toe te kunnen. De Lijn schaft nog meer busverbindingen in onze deelgemeenten. De trein stopt alsmaar minder in het station van Schulen.

Bereikbaarheid zal in de toekomst nochtans steeds belangrijker worden. Als een bepaalde regio onvoldoende bereikbaar is met het openbaar vervoer, zal daar van Vlaanderen niet meer gebouwd mogen worden. Dat lijkt dus slecht nieuws voor Herk-de-Stad.

Groen wil daarom ook dat het treinstation van Schulen weer aantrekkelijk wordt en dat er meer en betere verbindingen komen. Dat is niet alleen belangrijk voor alle huidige pendelaars, maar ook voor een betere mobiliteit en bereikbaarheid in de toekomst.

Stop met het volbouwen van onze open ruimte!

Groen Herk-de-Stad wil dat de resterende woonuitbreidingsgebieden en niet-gebruikte verkavelingen in onze gemeente zo veel mogelijk geschrapt worden. Uiteraard moeten eigenaars op een eerlijke manier gecompenseerd worden, de Vlaamse overheid moet hiervoor de nodige middelen voorzien.

Het gemeentebestuur kan zelf een actieve rol spelen en gronden kopen en ruilen. In andere gemeenten bewijst men dat dit mogelijk is. De meerwaarde van gronden die van bestemming wijzigen, moet ten goede komen van de gemeenschap en niet van toevallige (groot)grondbezitters.

Herk-de-Stad moet creatiever zijn en zelf het initiatief nemen om bestaande gebouwen te laten renoveren en te doen hergebruiken als woon- of handelsgelegenheid. Bruikbare en dikwijls interessante oude gebouwen worden zonder meer afgebroken terwijl er meestal wel een herbestemming mogelijk is. Groen wil dat we veel beter zorgen voor ons historisch erfgoed, zeker voor gebouwen waarvan de gemeente zelf eigenaar is. En waarom geven we onze lege kerken geen ander bestemming? De kerkfabriek van Schulen heeft daarover al nagedacht: het is goed mogelijk om in onze kerken verschillende functies te combineren!

Wonen voor ouderen én jongeren!

Er moet aandacht zijn voor jongeren én ouderen. Jongeren moeten snel een betaalbare woning kunnen kopen of huren. Een woning die ze misschien later willen kunnen inruilen voor een grotere woning. Groen wil dat onze gemeente daar oplossingen voor aanbiedt. Ouderen moeten zelfstandig kunnen blijven wonen in aangepaste woongelegenheden. Misschien niet in de eigen woning, wel in de eigen omgeving. Kleinschalige, aangepaste woonzorgprojecten zijn dringend nodig, niet enkel grootschalige en onpersoonlijke woonzorgcentra.

 

Propere politiek

Bij een steeds grotere groep mensen leeft de perceptie dat er aan politieke beslissingen een geurtje zit. “Politiekers zijn zakkenvullers die in achterkamers beslissen voor de rest van de bevolking”.

Wij willen iets doen aan deze perceptie.

 1. Opwaardeer adviesraden. Wij willen de bestaande adviesraden toegankelijker maken voor alle Herkenaren; zowel om eraan deel te nemen als om de besproken dossiers op te volgen. Dit willen we bereiken door:
  1. Meer mensen te betrekken bij de lopende dossiers zonder dat de politiek zelf de verantwoordelijkheden uit de weg gaat. Bvb gerichte uitnodigingen versturen per dossier.
  2. De voorzitter moet politiek neutraal zijn.
  3. Het advies van een raad blijft niet-bindend, maar indien dit advies door het bestuur niet wordt gevolgd, dient het bestuur dit wel te motiveren.
  4. De verslagen van de vergaderingen openbaar toegankelijk te maken (bvb op de website van de gemeente) zodat eenieder deze achteraf kan raadplegen als het onderwerp hem of haar aanbelangt.
 2. Communiceer in begrijpbare taal. Van alles wat besproken wordt in de verschillende raden en college, is slechts het absoluut minimum aan informatie openbaar toegankelijk. En als deze al beschikbaar wordt gesteld is het in een taal die ombegrijpbaar is voor de gemiddelde Herkenaar (Bvb verslag gemeenteraad). Daarom willen wij dat volgende verslagen altijd in begrijpbare taal in het openbaar toegankelijk worden gemaakt.
  1. Verslag gemeenteraad
  2. Verslag schepencollege
  3. Verslagen van adviesraden met motivering van bestuur indien het advies niet gevolgd wordt

Natuur

Samen zorgen voor gezondheid en onze waardevolle natuur

Over natuur en milieu

Herk-de-Stad is rijk aan waardevolle natuur. Veel van die natuur heeft te maken met onze beken en onze rivieren: de Herk, de Demer en de Gete. Die rivieren hebben ook een grote rol gespeeld in de geschiedenis van onze gemeente. Het Schulensbroek is niet alleen van groot belang voor het bufferen en opvangen het water van die rivieren, maar het gebied is door de inspanningen van onze lokale natuurvereniging ‘De Vrienden van het Schulensbroek’ en met de steun van vrijgevige burgers, lokale en Vlaamse overheden intussen een natuurgebied van Europees belang. Voor Groen is dat geen last, maar vooral een geweldige kans om als gemeente bij te dragen tot het behoud van prachtige Europese natuur en een mogelijkheid om hier ook voor onze lokale gemeenschap voordelen aan te verbinden, onder meer op het vlak van gezondheid en natuurvriendelijk recreatie.

Samenwerken voor betere natuur

Voor Groen kan de gemeente op dat vlak een veel grotere rol spelen. De gemeente moet samen met andere organisaties en verenigingen (regionaal landschap, wandelaars…) een betrouwbare partner zijn van de lokale natuurvereniging voor het behoud van al die waardevolle natuur. Uiteraard is het goed en belangrijk dat er subsidies zijn, bijvoorbeeld voor natuurbeheer door jeugdverenigingen. Maar er is meer nodig. Actief samenwerken is de enige optie voor de toekomst:

samenwerking op het vlak van natuuruitbreiding en -beheer, samenwerking voor het verstandig openstellen van die natuur, samen werken aan waardering en draagvlak, samen zoeken naar meerwaarde voor de lokale bevolking via zachte recreatie en verblijfstoerisme...

Ook onze in onze landbouwgebieden blijft er plaats voor waardevolle natuur. Er zijn ook de verschillende oude kasteeldomeinen die plaats bieden aan planten en dieren en die daarom ook voor mensen toegankelijk moeten zijn. Groen wil dat de gemeente (i.s.m. het Regionaal Landschap) afspraken maakt met landbouwers en met eigenaars over kansen voor natuur en het beter openstellen van het landschap voor fietsers, wandelaars en natuurliefhebbers. Dat kan door oude trage wegen te herwaarderen, maar ook door gericht nieuwe trage wegen te ontwikkelen.

Beter milieu, goede gezondheid

Voor Groen moeten we als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen voor de waterkwaliteit van onze beken en rivieren. Afvalwater mag alleen in de riolering terecht komen en beken moeten - weliswaar goed onderhouden - vooral een natuurlijke functie vervullen. Groen vindt dat er voldoende toezicht moet zijn en dat er niet onnodig bestrijdingsmiddelen mogen worden gebruikt.

Niet door burgers, maar ook niet door de landbouwsector. De gemeente moet actief toezicht houden op de milieuvergunningen van bedrijven. Ongewenste hinder moet altijd vermeden worden. Onze omgeving is maar aantrekkelijk als er geen afval en zwerfvuil te vinden is. Dat zwerfvuil is overigens ook een groot probleem voor de landbouw. Uiteraard is dit niet alleen een verantwoordelijkheid van de gemeente. En met een streng toezicht alleen gaan we het niet oplossen. Daarom is Groen meer dan ooit voor statiegeld op verpakkingen. Alleen zo gaan we dit probleem definitief kunnen oplossen. Anders zullen we vrijwilligers moeten blijven inzetten om samen met de gemeente het zwerfvuil op te rapen. Voor Groen is dat dweilen met de kraan open...

Stop de zinloze jacht!

We moeten onze waardevolle natuur beschermen tegen de zinloze jacht. Recreatieve jagers verstoren meer natuur dan dat ze bijdragen aan het beheer. Wandelaars en natuurliefhebbers worden afgeschrikt. Meer en meer burgers stellen vast dat hun eigen tuin onterecht en ongevraagd deel uitmaakt van een jachtgebied. Zelfs gemeentelijke eigendommen worden door jachtverenigingen onwettelijk toegevoegd aan hun jachtgebied. Voor Groen moet dit stoppen. De gemeente moet actief onze waardevolle natuur en haar inwoners beschermen tegen dergelijke onwettelijke praktijken.

Het goede voorbeeld geven

En tenslotte moet er meer aandacht zijn voor het groen in onze bebouwde omgeving. Meer bomen in het centrum van onze stad en onze deelgemeenten. Waardevolle bomen moeten niet alleen geïnventariseerd worden, maar ook echt beschermd. En vooral, onze gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven. Onze gemeente moet volledig stoppen met het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meer natuurlijk groen aanleggen in in onze woonomgeving. Veel burgers willen opnieuw meer voeling met onze natuur, met onze aarde. Groen wil dat ook onze gemeente zorgt voor volkstuintjes en meer gezamenlijk speelgroen in de woonomgeving.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren