Natuur

Samen zorgen voor gezondheid en onze waardevolle natuur

Over natuur en milieu

Herk-de-Stad is rijk aan waardevolle natuur. Veel van die natuur heeft te maken met onze beken en onze rivieren: de Herk, de Demer en de Gete. Die rivieren hebben ook een grote rol gespeeld in de geschiedenis van onze gemeente. Het Schulensbroek is niet alleen van groot belang voor het bufferen en opvangen het water van die rivieren, maar het gebied is door de inspanningen van onze lokale natuurvereniging ‘De Vrienden van het Schulensbroek’ en met de steun van vrijgevige burgers, lokale en Vlaamse overheden intussen een natuurgebied van Europees belang. Voor Groen is dat geen last, maar vooral een geweldige kans om als gemeente bij te dragen tot het behoud van prachtige Europese natuur en een mogelijkheid om hier ook voor onze lokale gemeenschap voordelen aan te verbinden, onder meer op het vlak van gezondheid en natuurvriendelijk recreatie.

Samenwerken voor betere natuur

Voor Groen kan de gemeente op dat vlak een veel grotere rol spelen. De gemeente moet samen met andere organisaties en verenigingen (regionaal landschap, wandelaars…) een betrouwbare partner zijn van de lokale natuurvereniging voor het behoud van al die waardevolle natuur. Uiteraard is het goed en belangrijk dat er subsidies zijn, bijvoorbeeld voor natuurbeheer door jeugdverenigingen. Maar er is meer nodig. Actief samenwerken is de enige optie voor de toekomst:

samenwerking op het vlak van natuuruitbreiding en -beheer, samenwerking voor het verstandig openstellen van die natuur, samen werken aan waardering en draagvlak, samen zoeken naar meerwaarde voor de lokale bevolking via zachte recreatie en verblijfstoerisme...

Ook onze in onze landbouwgebieden blijft er plaats voor waardevolle natuur. Er zijn ook de verschillende oude kasteeldomeinen die plaats bieden aan planten en dieren en die daarom ook voor mensen toegankelijk moeten zijn. Groen wil dat de gemeente (i.s.m. het Regionaal Landschap) afspraken maakt met landbouwers en met eigenaars over kansen voor natuur en het beter openstellen van het landschap voor fietsers, wandelaars en natuurliefhebbers. Dat kan door oude trage wegen te herwaarderen, maar ook door gericht nieuwe trage wegen te ontwikkelen.

Beter milieu, goede gezondheid

Voor Groen moeten we als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen voor de waterkwaliteit van onze beken en rivieren. Afvalwater mag alleen in de riolering terecht komen en beken moeten - weliswaar goed onderhouden - vooral een natuurlijke functie vervullen. Groen vindt dat er voldoende toezicht moet zijn en dat er niet onnodig bestrijdingsmiddelen mogen worden gebruikt.

Niet door burgers, maar ook niet door de landbouwsector. De gemeente moet actief toezicht houden op de milieuvergunningen van bedrijven. Ongewenste hinder moet altijd vermeden worden. Onze omgeving is maar aantrekkelijk als er geen afval en zwerfvuil te vinden is. Dat zwerfvuil is overigens ook een groot probleem voor de landbouw. Uiteraard is dit niet alleen een verantwoordelijkheid van de gemeente. En met een streng toezicht alleen gaan we het niet oplossen. Daarom is Groen meer dan ooit voor statiegeld op verpakkingen. Alleen zo gaan we dit probleem definitief kunnen oplossen. Anders zullen we vrijwilligers moeten blijven inzetten om samen met de gemeente het zwerfvuil op te rapen. Voor Groen is dat dweilen met de kraan open...

Stop de zinloze jacht!

We moeten onze waardevolle natuur beschermen tegen de zinloze jacht. Recreatieve jagers verstoren meer natuur dan dat ze bijdragen aan het beheer. Wandelaars en natuurliefhebbers worden afgeschrikt. Meer en meer burgers stellen vast dat hun eigen tuin onterecht en ongevraagd deel uitmaakt van een jachtgebied. Zelfs gemeentelijke eigendommen worden door jachtverenigingen onwettelijk toegevoegd aan hun jachtgebied. Voor Groen moet dit stoppen. De gemeente moet actief onze waardevolle natuur en haar inwoners beschermen tegen dergelijke onwettelijke praktijken.

Het goede voorbeeld geven

En tenslotte moet er meer aandacht zijn voor het groen in onze bebouwde omgeving. Meer bomen in het centrum van onze stad en onze deelgemeenten. Waardevolle bomen moeten niet alleen geïnventariseerd worden, maar ook echt beschermd. En vooral, onze gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven. Onze gemeente moet volledig stoppen met het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meer natuurlijk groen aanleggen in in onze woonomgeving. Veel burgers willen opnieuw meer voeling met onze natuur, met onze aarde. Groen wil dat ook onze gemeente zorgt voor volkstuintjes en meer gezamenlijk speelgroen in de woonomgeving.